58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Ścieki

Ścieki przemysłowe

Warunki dla dostawców ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych


  • Ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 136, poz. 963 i 964) oraz ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz. 139).

  • W przypadku, gdy ścieki przemysłowe zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, dostawca ścieków przemysłowych powinien uzyskać zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych, w tym wypadku ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie, o której mowa w art. 131 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) oraz pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.

  • Wykaz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2008 roku, Nr 229, poz. 1 538).

  • Dostawca ścieków przemysłowych jest zobowiązany do ograniczania zanieczyszczeń, które stanowić mogą zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia obsługujących urządzenia kanalizacyjne oraz prawidłowego działania miejskiej oczyszczalni.

  • Ścieki przemysłowe nie powinny zawierać odpadów stałych i tłuszczów, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, substancji palnych i wybuchowych, substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, substancji odoroczynnych, tj. amoniaku i siarkowodoru w formie gazowej oraz metali ciężkich.

  • Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do miejskich urządzeń kanalizacyjnych określono w poniższej tabeli, która stanowi załącznik do niniejszych warunków dla dostawców ścieków przemysłowych.

  • Ścieki przemysłowe niespełniające wymagań jakościowych powinny być podczyszczane przed wprowadzeniem do urządzeń kanalizacyjnych. Dopuszcza się odbiór ścieków przemysłowych za opłatą dodatkową z tytułu oczyszczania ponadnormatywnego ładunku zanieczyszczeń. Stawki opłat za odbiór ścieków przemysłowych są zamieszczone w zakładkach: taryfy i cenniki.

  • Odbiór ścieków przemysłowych jest możliwy dopiero po uprzednim ich zbadaniu w zakładowym laboratorium. Na podstawie wyników badań ścieków przemysłowych dokonywana jest ocena stopnia podatności tych ścieków na biologiczne oczyszczanie oraz analiza ich wpływu na pracę osadu czynnego w reaktorze biologicznym i jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. Jeżeli ścieki przemysłowe zostaną ocenione pozytywnie, to wówczas można je wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych.

  • W przypadku stwierdzenia zakłóceń w procesie oczyszczania ścieków komunalnych i znacznego wzrostu zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych z miejskiej oczyszczalni z powodu zanieczyszczeń przemysłowych zostaje ograniczona lub natychmiast wstrzymana dostawa ścieków przemysłowych do oczyszczalni.