58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Dział eksploatacji

Zadania działu eksploatacji

Głównym celem jaki realizuje w Dział Eksploatacji jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowej potrzeby ludności i innych podmiotów w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Realizacja zadań Działu Eksploatacji obejmuje następujące dziedziny:

 • Eksploatacja sieci wodociągowych,

 • Eksploatacja sieci kanalizacyjnych,

 • Realizacja usług zewnętrznych,


Ad.1. Eksploatacja sieci wodociągowych:

 • dostawa wody pitnej o należytych parametrach jakościowych (zgodnych z normami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej) dla ludności, osóbb prawnych, jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów,

 • eksploatacja i konserwacja miejskich zewnętrznych urządzeń wodociągowych, armatury wodociągowej (skrzynki zasuwowe, skrzynki hydrantowe, hydranty) i utrzymanie ich w stałej gotowości do pracy, w należytym stanie technicznym i pełnej sprawności,

 • eksploatacja, konserwacja urządzeń pomiarowych służących do rozliczania zużycia wody u poszczególnych odbiorców,

 • wymiana wodomierzy o kończącym się okresie legalizacji,

 • wymiana wodomierzy uszkodzonych lub wskazujących nieprawidłowe zużycie,

 • usuwanie awarii sieci wodociągowej magistralnej, rozdzielczej i przyłączy w sposób natychmiastowy, ograniczający czas przerw w dostawach wody,

 • działania na rzecz poprawy jakości uzdatnionej wody poprzez:

  - wymianę starych sieci i przyłączy,
  - wymianę niesprawnych hydrantów,
  - płukanie sieci (dwa razy w roku) na terenie całego miasta.


Całkowita długość sieci wodociągowej w Tczewie wynosi 175,2 km. ZWiK Tczew przez cały czas analizuje stan techniczny sieci, określa kierunki rozwoju, ustala kolejność remontów i modernizacji.

Ad. 2. Eksploatacja Sieci Kanalizacji Sanitarnych:

ZWiK Sp. z o.o. Tczew, w systemie ciągłym nadzoruje stan techniczny sieci kanalizacyjnej.
Nad utrzymaniem sieci w ruchu, czyli zapewnieniu jej pełnej drożności i przepustowości pracują trzy brygady pracowników kanalizacji sanitarnej, które mają do dyspozycji: dwa samochody WUKO do hydrodynamicznego czyszczenia sieci i usuwania osadu. W systemie sieci kanalizacji sanitarnej pracuje dziewięć bezobsługowych, monitorowanych przepompowni ścieków. Dane z pracy pomp (przepływy ścieków) przekazywane są drogą radiową do dyspozytorni bazy ZWiK, co pozwala służbom technicznym na natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia awarii.

Ad. 3. Realizacja usług zewnętrznych:

Wieloletnie doświadczenie naszego zakładu w dziedzinie remontów i eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej, oraz nowoczesne i specjalistyczne zaplecze sprzętowe, pozwala nam na realizację zleceń zewnętrznych w zakresie:

 • kompleksowego wykonawstwa (projekt, uzgodnienia, odbiory, badanie wody) przyłączy wodno-kanalizacyjnych,

 • montażu wodomierzy przeznaczonych do pomiaru wody w celach podlewania ogrodów,

 • usuwania zatorów przyłączy i instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej,

 • montażu zaworów antyskażeniowych dla ludności, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, oraz innych podmiotów gospodarczych.


Prace te wykonywane są w oparciu o długoletnie doświadczenie, dobrą organizację pracy i dokładność techniczno-wykonawczą.

Kierownikiem Działu Eksploatacji jest Pan Joanna Bienek

(058) 530 52 64
Pokój nr 10