58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Wizja i misje

Wizja i misje

Misją Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie jest zapewnienie mieszkańcom Tczewa warunków uzyskania ciągłych i bezpiecznych dostaw wody o bardzo dobrych parametrach jakościowych oraz odbioru i oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami ochrony środowiska przy jednoczesnym racjonalnym korzystaniu z zasobów naturalnych poprzez stosowanie nowoczesnych technologii.Wizją Spółki jest osiągnięcie najwyższych standardów eksploatacyjnych i statusu firmy profesjonalnej, przyjaznej odbiorcom, dostawcom i środowisku, zrealizowane poprzez efektywne zarządzanie obiektami gospodarki wodno-ściekowej, za cenę społecznie akceptowalną zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.