58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Dział sprzedaży

Podlewanie ogrodu

Zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy Usług.

Istnieje możliwość zamontowania wodomierza - podlicznika służącego do pomiaru ilości wody zużytej do podlewania ogrodu przy spełnieniu następujących zasad:

• Wolę zamontowania wodomierza - podlicznika należy zgłosić w Dziale Technicznym ZWiK, wypełniając wniosek o montaż podlicznika ogrodowego
• Wodomierz - podlicznik montowany jest na koszt Odbiorcy, i tenże Odbiorca ponosi wszelkie koszty związane z wymianą, naprawą i legalizacją podlicznika,
• W chwili montażu wodomierz - podlicznik musi posiadać aktualną cechę legalizacyjną,
• Miejsce wbudowania wodomierza - podlicznika nie może budzić wątpliwości, że woda jest pobierana tylko i wyłącznie w sposób uniemożliwiający jej powrót do sieci kanalizacyjnej,
• Wodomierz - podlicznik winien być zamontowany w sposób umożliwiający jego swobodny odczyt,

Po sprawdzeniu prawidłowości montażu wodomierza - podlicznika i jego odpłatnym oplombowaniu, ZWiK przejmie podlicznik do rozliczeń,

• Upływ okresu legalizacji wodomierza - podlicznika oraz zerwanie plomb będzie podstawą do odstąpienia przez ZWiK od uwzględniania tego podlicznika w rozliczeniach należności za ścieki,
• Przed wodomierzem - podlicznikiem musi być wbudowany zawór odcinający dopływ wody,
• Odcinek instalacji za wodomierzem - podlicznikiem winien być tak wykonany, aby istniała możliwość spuszczenia wody na okres zimy.

Ważne !!!

ZWiK nie odpowiada za spadki ciśnienia na instalacji wewnętrznej, spowodowane niewłaściwą rozbudową sieci wewnętrznej, nieuwzględniającą średnicy wodomierza głównego.
Odczyt i rozliczenie z uwzględnieniem wskazań wodomierza - podlicznika następuje przy odczycie licznika głównego dokonywanym przez pracownika ZWiK.

W przypadku odczytu licznika głównego drogą radiową - odczyt i rozliczenie z uwzględnieniem wskazań wodomierza - podlicznika ogrodowego następuje raz w roku w miesiącach październik - listopad. Istnieje możliwość podawania przez klienta odczytu podlicznika ogrodowego - telefonicznie, e-mailem lub osobiście w Dziale Sprzedaży.
Klient może zamontować wodomierz - podlicznik z nakładką do radiowego odczytu stanu wodomierza - podlicznika. Pozwoli to na automatyczne uwzględnianie wskazań wodomierza - podlicznika w rozliczeniach bieżących. W przypadku zainteresowania takim typem podicznika prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.