58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Informacje dla Klienta

Zawory Antyskażeniowe

Zakład Wodociągów i Kabalizacji Sp. z o.o. w Tczewie po raz kolejny przypomina Pani/Panu jako Odbiorcy o obowiązku korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w sposób zgodny z przepisami tj. (Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001r. z póź. zm., Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75 poz. 690 z późn. zm. zawartą umową i regulaminem świadczenia usług) niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez spółkę ZWiK oraz nieutrudniający działalności przedsiębiorstwa.

Odbiorcy są zobowiązani do:


  • użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek między innymi cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji, CO,

  • montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami.


W zakresie zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi w/w rozporządzenie oraz PN-EN 1717 z 23 września 2003r. stawia następujące wymagania do obowiązkowego stosowania:

  • §113.7 w/w rozporządzenia określa- instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowej,

  • następnie zgodnie z §115.1 rozporządzenia- na każdym połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody lub zewnętrznej na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową, powinien być zainstalowany zestaw wodomierza głównego zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych dla wodomierzy,

  • za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy zainstalować zabezpieczenie, o którym mowa w §113.7 tj. zawór antyskażeniowy,

  • w przypadku połączenia wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody w budynku lub zewnętrznej na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową w więcej niż jednym miejscu należy na każdym z tych połączeń zainstalować zestaw wodomierzowy wraz z zabezpieczeniem (antyskażeniowy zawór zwrotny).


Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór montażu zestawu wodomierzowego wraz z zabezpieczeniem - patrz galeria zdjęć.

Mając na uwadze fakt, iż część naszych klientów nie wyposażyło swojej instalacji wewnętrznej w ten jakże ważny i konieczny element, prosimy o niezwłoczny montaż zaworu antyskażeniowego (w przypadku jego braku) na będącej własnością Odbiorcy instalacji wewnętrznej.
Inkasenci naszej firmy będą na bieżąco odnotowywać fakt montażu w/w zaworu.
Brak montażu w/w zaworu może spowodować skażenie sieci wodociągowych związane z przedostaniem się do jej wnętrza substancji, stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia Odbiorców wody. Skażenie wody powodowałoby konieczność jej odcięcia oraz wykonania dezynfekcji i płukania sieci, które to koszty poniesie Odbiorca- w przypadku stwierdzenia, że do zakażenia doszło na skutek jego uchybień, w tym m.in. poprzez nie zamontowanie zaworu antyskażeniowego.
W przypadku pytań i wątpliwości służby techniczne naszego zakładu służą pomocą.
Istnieje również możliwość zlecenia wykonania prac montażowych naszym służbom, za odpłatnością.

Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w dziale technicznym jak również drogą elektroniczną czy telefonicznie.

Poniżej podajemy telefony kontaktowe oraz adres e-mail:

- 058/ 530-52-65
- 058/ 530-52-67
- 058/ 530-52-89
zwik@zwik.tczew.pl

Galeria zdjęć