58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Zgłoś awarię lub szkodę

Ekspertyza wodomierza

W razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza Odbiorca Usług może złożyć pisemny wniosek - Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza (w plikach do pobrania).

Wówczas wodomierz w terminie uzgodnionym z Odbiorcą Usług, jest demontowany z przyłącza (wymieniany na inny) przez pracowników ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie, a następnie przekazywany do punktu legalizacyjnego celem sprawdzenia.

Pracownik Obwodowego Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001r. - Prawo o miarach (Dz. U. 2004 Nr 243, poz. 2441) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008r., Nr 5, poz. 29) Sprawdzany jest stan prawny (między innymi stan cechy legalizacyjnej) i stan metrologiczny poprzez określenie rzeczywistych błędów wodomierza w zakresie pomiarowym od strumienia minimalnego do strumienia nominalnego lub ciągłego (dla wodomierzy wg MID).

Następnie Urząd Miar wydaje "Świadectwo ekspertyzy", w którym jest orzeczenie o zgodności wodomierza ze stanem prawnym oraz wyniki sprawdzenia wraz z błędami rzeczywistymi i dopuszczalnymi błędami granicznymi.

Błąd graniczny dopuszczalny dla strumienia minimalnego wynosi ± 10 %.
Błąd graniczny dopuszczalny dla strumienia pośredniego i nominalnego lub ciągłego wynosi ± 4 %.

Znak błędu „+” oznacza, że wodomierz wykazał większą ilość wody od ilości poprawnej (prawidłowej).
Znak błędu „-” oznacza, że wodomierz wykazał mniejszą ilość wody od ilości poprawnej (prawidłowej).

Jeżeli wyniki ekspertyzy wodomierza nie wykażą nieprawidłowego działania wodomierza głównego, koszty sprawdzenia oraz wymiany wodomierza pokrywa Odbiorca Usług (zlecający).

W przypadku stwierdzenia w wyniku urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, że wskazania wodomierza przekraczają błąd graniczny dopuszczalny, ilość faktycznie pobranej przez Odbiorcę Usług wody ustala się korygując ilość wskazaną przez wodomierz odpowiednio w dół lub w górę. Korekta obejmuje okres od daty wystąpienia nierzetelnego pomiaru, a jeżeli ustalenie tej daty nie jest możliwe, to od ostatniego odczytu wodomierza.