58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Polityka prywatności

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie

Wprowadzamy RODO


Szanujemy Państwa prawo do prywatności,

dlatego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy Państwu poniższe informacje, ponieważ chcemy, aby Państwo wiedzieli w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz poinformować, na jakich zasadach będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.; ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew.

Osobą kontaktową w sprawach Ochrony Danych Osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych pan Krzysztof Misiewicz.
Kontakt: e-mail: k.misiewicz@zwik.tczew.pl; telefon: 508399399

Cel przetwarzania danych osobowych przez ZWiK Sp. z o.o. Tczew

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • umożliwienie zawarcia i realizacji łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust.1 lit. c) RODO),
 • ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obrona lub ochrona roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f) RODO).
 • świadczenie usług
 • odpłatne i nieodpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach związanych z działalnością laboratorium znajdującego się w ZWIK Sp. z o.o.


Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ZWIK Sp. z o.o. Tczew do czasu ich wypełnienia oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.

Podstawa prawna przetwarzania danych przez ZWIK Sp. Z o.o. Tczew

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

1. art. 6 ust.1 lit. b) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”,
2. art. 6 ust.1 lit. c) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”, w tym w szczególności do:

 • wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,
 • wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz


3. art. 6 ust.1 lit. f) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”.

Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej oznaczają w szczególności:

 • realizację działań reklamacyjnych i podatkowo - rachunkowych,
 • ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy.


4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego.

Powierzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:

 • podmiotom, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, w szczególności dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • operatorom pocztowym i firmom kurierskim, bankom, urzędom skarbowym, organom samorządu terytorialnego, organom właściwym w sprawach gospodarowania wodami, właściwym organom regulacyjnym w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 • w uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne, właściciele i współwłaściciele nieruchomości.


Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Uprawnienia przysługujące państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania (art.15 RODO);
 • sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);
 • usunięcia swoich danych osobowych (art.17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art.18 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art.21 RODO);
 • przeniesienia swoich danych osobowych (art.20 RODO).


Jednocześnie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konieczność podania danych do zawarcia umowy z ZWIK Sp. z o.o. Tczew

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Ochrona danych osobowych to dla nas istotny element naszej wiarygodności i zaufania Klientów, dlatego bardzo rzetelnie stosujemy przepisy ww. rozporządzenia.

Ważne! W związku z RODO nie musisz się dodatkowo kontaktować się z nami, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi w niniejszym komunikacie!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Czatkowska 8
83-110 Tczew
tel. 58 531 30 56 lub 508399399
fax. 58 530 52 51
e-mail: k.misiewicz@zwik.tczew.pl