58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Realizowane zadania

"Modernizacja systemu napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tczewie"

Zadanie pod nazwą: "Modernizacja systemu napowietrzania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tczewie" realizowane jest ze środków własnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznanej w ramach umowy pożyczki nr WFOŚ/P/54/2015 z dnia 30 lipca 2015r.Planowany koszt kwalifikowany realizacji zadania: 368 000,00 PLN

Dofinansowanie zadania w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie: 280 000,00 PLN

Opis zadania:


 • Wymiana wszystkich membran dyfuzorów, wykonanych z materiału EPDM R 850/03 lub lepszego, zapewniającego wymaganą wydajność całego systemu oraz drobnopęcherzykowe napowietrzanie.

 • Wymiana kompletu zapinek, mocujących membranę do dyfuzora, wykonanych ze stali kwasoodpornej Aisi 304.

 • Wymiana wszystkich uszczelek pomiędzy dyfuzorem, a profilem rusztu napowietrzającego.

 • Wymiana wszystkich elastycznych przewodów (odpornych na działanie ścieków) zasilających ruszty napowietrzające.

 • Wymiana wszystkich elastycznych przewodów (odpornych na działanie ścieków) odwadniających ruszty napowietrzające.

 • Podczas modernizacji będzie wykorzystany istniejący system rusztów, wykonanych ze stali kwasoodpornej Aisi 304.

 • Zmodernizowany system napowietrzania ścieków nie pogorszy wydajności dyfuzorów, tj. 19134m3/h (wartość robocza) i 25512 m3/h (wartość maksymalna, krótkotrwała).

 • Modernizacja powinna zapewnić wymaganą długość czynną dyfuzorów rurowych - 2.000 mm w całości (dyfuzory nie mogą być łączone).


Przewidywane efekty po wymianie zużytych membran dyfuzorów napowietrzających oraz węży odwadniających i zasilających:


 • Poprawa efektywności napowietrzania ścieków w komorze nitryfikacji i osadów nadmiernych w komorze stabilizacji tlenowej (trudno jest obecnie za pomocą istniejącego systemu napowietrzania uzyskać optymalne stężenie tlenu).

 • Poprawa jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika w zakresie ChZT i BZT5 dzięki lepszemu napowietrzaniu ścieków (usuwanie substancji organicznych wymaga utrzymywania odpowiedniego stężenia tlenu).

 • Poprawa stopnia odwodnienia osadów ściekowych w zakresie zmniejszenia objętości osadów kierowanych do dalszej przeróbki i do środowiska dzięki lepszemu napowietrzaniu (osady bardziej ustabilizowane - zmineralizowane łatwiej się odwadniają).

 • Ograniczenie zużycia energii elektrycznej wydatkowanej do napowietrzania ścieków za pomocą dmuchaw.


Termin realizacji:

Rozpoczęcie realizacji zadania: 22.06.2015r.
Zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 30.09.2015r.
Zakończenie finansowe realizacji zadania: 30.11.2015r.