58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Realizowane zadania

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Etap VI w ul. Bałdowskiej w Tczewie do granic miasta Tczewa"

Zadanie pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Etap VI w ul. Bałdowskiej w Tczewie do granic miasta Tczewa" realizowane jest ze środków własnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznanej w ramach umowy pożyczki nr WFOŚ/P/224/2020 z dnia 21 października 2020r.Planowany koszt kwalifikowany realizacji zadania:
692 845,00 PLN

Dofinansowanie zadania w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie:
550 000,00 PLN

Opis zadania:


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z przyłączem w ul. Bałdowskiej do granic miasta Tczewa - Etap VI, stanowi rozbudowę istniejącej sieci miejskiej i jest kolejnym etapem rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do granicy miasta Tczew.
Nowa sieć kanalizacji sanitarnej włączona będzie do istniejącego kolektora sanitarnego A2 DN400, pobudowanego w 2012r. z dofinansowania ze środków POIiŚ 2007-2013.

Zadanie usytuowane jest na obszarze Aglomeracji Tczew uchwalonej Uchwałą nr 59/V/15 z dnia 26.01.2015r. w Dz.U. Woj. Pom. poz. 458 .

W zakresie inwestycji jest:

- budowa metodą bezwykopową odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej ø 250-315mm. Włączenie do istniejącej studni Si1 zlokalizowanej częściowo w pasie drogi miejskiej ul Bałdowskiej (na granicy dz. nr 18 i 13/5).
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ø 200mm do istniejącego zakładu na dz. nr 13/2, co umożliwi likwidację przepompowni zakładowej i grawitacyjne przełączenie zakładowej sieci kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej.

Wybudowana w ramach niniejszej inwestycji sieć kanalizacyjna pozwoli także na skanalizowanie i odprowadzenia ścieków do miejskiej oczyszczalni z terenów wsi Bałdowo i Knybawa gdzie obecnie ścieki są odprowadzane do zbiorników bezodpływowych - likwidacja szamb.

Gmina wiejska Tczew obecnie prowadzi równoległą inwestycję budowy sieci kanalizacyjnej wraz z podłączeniami budynków mieszkalnych we wsi Bałdowo, która zgodnie z dokumentacją będzie odprowadzała ścieki do wybudowanej w ramach niniejszej inwestycji kanalizacji sanitarnej.

Zadaniem realizowanej sieci będzie odbiór ścieków bytowo-gospodarczych od poszczególnych podmiotów gospodarczych i budynków mieszkalnych oraz odprowadzenie ich do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tczew.

Planowana inwestycja będzie miała po zrealizowaniu pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ umożliwi zorganizowany, kontrolowany odbiór ścieków z istniejącej zabudowy. Wyeliminuje przedostawanie się przypadkowe i celowe ścieków do gruntu. W trakcie eksploatacji projektowanego systemu kanalizacyjnego nie będzie zauważalnych elementów mogących oddziaływać na środowisko.

Zadanie jest kolejnym etapem kompleksowego uzbrojenia miasta Tczew w kanalizację sanitarna rozpoczętym w 2006 roku, tj.:

a/ Etap I - III - „Budowa kolektora sanitarnego A2 w Tczewie” realizowany w latach 2006-2008 z udziałem środków EFRR ZPORR 2004-2006 w wysokości 35,46% kosztów kwalifikowanych. Pobudowano kolektor zbiorczy grawitacyjny DN800 o długości 2,65 km od Bulwaru nad Wisła do ul. Ceglarskiej, z osiągnięciem celu projektu.

b/ Etap IV - „Kompleksowe wyposażenie w kanalizację sanitarną miasta Tczew - etap IV wraz z magistralą wodociągowa” realizowany w latach 2009-2012 z udziałem środków Funduszu Spójności POIiŚ 2007-2013 Działanie 1.1 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Pobudowano dalszy odcinek kolektora zbiorczego grawitacyjnego od ul. Ceglarskiej wzdłuż ul. Czyżykowskiej, ul. Bałdowskiej, ul. 30 Stycznia do ul. Głowackiego o długości 5,12 km, sieć kanalizacji sanitarnej od ul. Spacerowej do ul. Norwida o długości 0,37 km oraz magistralę wodociągową od Zbiornika „Górki” przy ul. Głowackiego do granicy miasta Tczew z miejscowością Śliwiny o długości 1,40 km oraz wyposażeniem hydroforni w budynku Zbiornika „Górki”. Osiągnięto zakładany efekt ekologiczny podłączając 351 osób i 471 RLM do wybudowanej sieci, z likwidacją zbiorników bezodpływowych oraz likwidacją przepompowni ścieków w ul. Norwida.

c/ Etap V - „Kompleksowe wyposażenie w kanalizację sanitarną miasta Tczew - etap V” realizowany w latach 2012-2013 z udziałem pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 77,13% kosztów kwalifikowalnych. Pobudowano dalszy odcinek kolektora sanitarnego grawitacyjnego od ul. Głowackiego do granicy miasta Tczew z miejscowością Śliwiny o długości 1,58 km . Osiągnięto zakładany efekt ekologiczny podłączając do sieci kanalizacyjnej 40 osób i likwidując 14 szt. zbiorników bezodpływowych, podłączając sieć kanalizacyjną z Gminy Tczew umożliwiając odprowadzenie ścieków z terenów wiejskich do miejskiej Oczyszczalni ścieków oraz stworzono możliwość dalszej rozbudowy sieci rozdzielczej na przylegających do kolektora nowopowstających osiedlach mieszkaniowo-usługowych.

d/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek w ul. Przemysłowej w Tczewie realizowana w latach 2018-2019 z udziałem pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 77,61% kosztów kwalifikowalnych. Pobudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do granicy działek na terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Przemysłowej w Tczewie o długości 1,24 km, włączając ją do wybudowanego w 2012 w Etapie IV kolektora sanitarnego A2 przy ul. Spacerowej.

Na dzień rozliczenia pożyczki osiągnięto następujący efekt ekologiczny podłączając do sieci kanalizacyjnej 49 osób i likwidując 11 szt. zbiorników bezodpływowych.

Przewidywane efekty ekologiczne:

Efekty rzeczowe:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 327,50 mb
- Podłączenie budynków mieszkalnych i innych obiektów po zakończeniu inwestycji : 1 szt.

Efekty ekologiczne:

Planowany efekt ekologiczny i planowane podłączenia:

a/ przełączenie do sieci grawitacyjnej Zakładu przemysłowego „Huber+Suhner” przy ul. Bałdowskiej 26 (dz. nr 13/2 obr. 14) z którego ścieki są przepompowywane rurociągiem tłocznym do sieci miejskiej w ul. Iwaszkiewicza w Tczewie, kanalizacja tłoczna zostanie unieczynniona a przepompownia ścieków zlikwidowana.

b/ pobudowana w ramach składanego wniosku o pożyczkę kanalizacja służyć będzie głównie jako kolektor tranzytowy dla ścieków z Gminy Tczew (miejscowości Bałdowo-Knybawa) w ilości 175 m3 na dobę według stanu istniejącego oraz w dalszej perspektywie w wyniku rozbudowy w/w miejscowości oraz w wyniku rozbudowy sieci w tych miejscowościach w ilości 325 m3 na dobę

Termin realizacji:

Rozpoczęcie realizacji zadania: 04.09.2020r.
Zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 30.11.2020r.
Zakończenie finansowe realizacji zadania: 31.01.2021r.