58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Realizowane zadania

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek w ul. Przemysłowej w Tczewie"

Zadanie pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek w ul. Przemysłowej w Tczewie"

realizowane jest ze środków własnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznanej w ramach umowy pożyczki nr WFOŚ/P/47/2018 z dnia 05 października 2018r.Planowany koszt kwalifikowany realizacji zadania :
1 861 640,00 PLN

Dofinansowanie zadania w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie :
800 000,00 PLN

Opis zadania:


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do granicy działek na terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Przemysłowej w Tczewie stanowi rozbudowę istniejącego miejskiego systemu kanalizacyjnego. Nowa sieć kanalizacji sanitarnej włączona będzie do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Ø315 PP zlokalizowanej na dz. nr 326/4 (pobudowanej w 2012r. z dofinansowania ze środków POIiŚ 2007-2013).
Przyłącza kanalizacyjne zostaną wykonane do granicy wydzielonych działek (dalsze podłączenie będzie w gestii właścicieli poszczególnych działek).

Zadaniem realizowanej sieci będzie odbiór ścieków bytowo-gospodarczych od poszczególnych podmiotów gospodarczych i budynków mieszkalnych oraz odprowadzenie ich do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tczew.

Zadanie jest kolejnym etapem kompleksowego uzbrojenia miasta Tczew w kanalizację sanitarna rozpoczętym w 2006 roku, tj.:

a/ Etap I - III - „Budowa kolektora sanitarnego A2 w Tczewie” realizowany w latach 2006-2008 z udziałem środków EFRR ZPORR 2004-2006 w wysokości 35,46% kosztów kwalifikowanych. Pobudowano kolektor zbiorczy grawitacyjny DN800 o długości 2,65 km od Bulwaru nad Wisła do ul. Ceglarskiej, z osiągnięciem celu projektu.

b/ Etap IV - „Kompleksowe wyposażenie w kanalizację sanitarną miasta Tczew - etap IV wraz z magistralą wodociągowa” realizowany w latach 2009-2012 z udziałem środków Funduszu Spójności POIiŚ 2007-2013 Działanie 1.1 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Pobudowano dalszy odcinek kolektora zbiorczego grawitacyjnego od ul. Ceglarskiej wzdłuż ul. Czyżykowskiej, ul. Bałdowskiej, ul. 30 Stycznia do ul. Głowackiego o długości 5,12 km, sieć kanalizacji sanitarnej od ul. Spacerowej do ul. Norwida o długości 0,37 km (do tego odcinka zostanie włączona sieć kanalizacji sanitarnej z ul. Przemysłowej planowana do budowy w ramach przedmiotowego zadania) oraz magistralę wodociągową od Zbiornika „Górki” przy ul. Głowackiego do granicy miasta Tczew z miejscowością Śliwiny o długości 1,40 km oraz wyposażeniem hydroforni w budynku Zbiornika „Górki”. Osiągnięto zakładany efekt ekologiczny podłączając 351 osób i 471 RLM do wybudowanej sieci, z likwidacją zbiorników bezodpływowych oraz likwidacją przepompowni ścieków w ul. Norwida.

c/ Etap V - „Kompleksowe wyposażenie w kanalizację sanitarną miasta Tczew - etap V” realizowany w latach 2012-2013 z udziałem pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 77,13% kosztów kwalifikowalnych. Pobudowano dalszy odcinek kolektora sanitarnego grawitacyjnego od ul. Głowackiego do granicy miasta Tczew z miejscowością Śliwiny o długości 1,58 km . Osiągnięto zakładany efekt ekologiczny podłączając do sieci kanalizacyjnej 40 osób i likwidując 14 szt. zbiorników bezodpływowych, podłączając sieć kanalizacyjną z Gminy Tczew umożliwiając odprowadzenie ścieków z terenów wiejskich do miejskiej Oczyszczalni ścieków oraz stworzono możliwość dalszej rozbudowy sieci rozdzielczej na przylegających do kolektora nowopowstających osiedlach mieszkaniowo-usługowych.

Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej pozwoli na skanalizowanie istniejących budynków mieszkalno-usługowych i likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych, a tym samym uzbrojenie w kanalizację ostatniej ulicy w tym rejonie nie posiadającej sieci kanalizacji sanitarnej, co będzie stanowiło kompleksowe skanalizowanie południowej części miasta Tczew.

Przewidywane efekty ekologiczne:


Efekty rzeczowe:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 887,50 mb
- Likwidacja zbiorników bezodpływowych wyłączonych z eksploatacji : 16 szt.

Efekty ekologiczne:

- Liczba dodatkowych osób korzystających z kanalizacji sanitarnej : 68 RLM

Termin realizacji:

Rozpoczęcie realizacji zadania : 25.06.2018r.
Zakończenie rzeczowe realizacji zadania : 31.07.2019r.
Zakończenie finansowe realizacji zadania : 30.09.2019r.