58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Realizowane zadania

"Program opomiarowania strat wody poprzez stworzenie stałego strefowego monitoringu przepływów i ciśnienia w miejskim systemie wodociągowym w Tczewie"

Zadanie pod nazwą: "Program opomiarowania strat wody poprzez stworzenie stałego strefowego monitoringu przepływów i ciśnienia w miejskim systemie wodociągowym w Tczewie" realizowane jest ze środków własnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznanej w ramach umowy pożyczki nr WFOŚ/P/34/2017 z dnia 20 lipca 2017r.Planowany koszt kwalifikowany realizacji zadania: 955 455,00 PLN

Dofinansowanie zadania w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie: 500 000,00 PLN

Opis zadania:


Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń oraz oprogramowania do systemu monitoringu pracy sieci wodociągowej w mieście Tczewie.
Monitoring pracy sieci wodociągowej polegać będzie na pomiarze, rejestracji oraz zdalnym przesyle danych dotyczących przepływu i ciśnienia wody w 42 miejscach .
Mierzone wartości transmitowane będą poprzez GSM w systemie SMS.

Przewidywane efekty ekologiczne:


Wyniki analizy danych - uzyskanych z rozproszonych w terenie punktów pomiarowych i przeanalizowanych za pomocą odpowiednio zdefiniowanych algorytmów przeliczeniowych pozwolą:

  • informować o chwilowej i okresowej ilości wody wyprodukowanej,

  • informować o nocnym minimalnym zużyciu wody (suma wody wtłoczonej do sieci w godz. 01.00-03.00 minus dopływ do zbiorników rezerwowych i wyrównujących ciśnienie, minus suma zużycia w godzinach nocnych przez kluczowych odbiorców przemysłowych i na potrzeby technologiczne - np. płukanie sieci),

  • informować o stratach wody w procesie dystrybucji (ok. 75% minimalnej, nocnej produkcji po odliczeniu nocnego napełniania zbiorników i nocnego poboru wody przez kluczowych odbiorców przemysłowych),

  • informować o rozkładzie ciśnień w krytycznych punktach sieci wodociągowej w zależności od chwilowych rozbiorów wody w celu właściwego planowania modernizacji i rozbudowy sieci,

  • alarmować w czasie rzeczywistym o przekroczeniach zadanych dla poszczególnych pomiarów (maksymalnych i minimalnych) poziomów krytycznych (alarmowych) w kluczowych punktach i obiektach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,


Dodatkowo system monitorowania spełni szereg funkcji pomocniczych alarmując, informując i archiwizując zdarzenia i stany:

  • chwilowych, nieuzasadnionych poborów wody z sieci hydrantowej (np. kradzieży wody),

  • czasów pracy i awariach pomp w obiektach wodociągowych i kanalizacyjnych,

  • stanów liczników (zdalny odczyt wodomierzy i przepływomierzy).


Realizacja programu da efekt finansowy w postaci obniżenia strat wody, optymalizacji ciśnień, zmniejszenia kosztów wydobycia, uzdatnienia i pompowania wody. Niewątpliwym efektem realizacji będzie też poprawa wizerunku przedsiębiorstwa wodociągowego u klientów oraz wyższy komfort dostawy wody (skrócenie czasu awaryjnych wyłączeń i stabilizacja ciśnień).

  • W każdym terenowym punkcie pomiarowym pomiar, rejestracja i transmisja danych o ciśnieniu i przepływie (dla rejonów sieci pierścieniowo spiętych - o ciśnieniu i dwukierunkowych przepływach). W każdym punkcie pomiarowym zabudowanym na sieci wodociągowej - przepływomierz elektromagnetyczny bateryjny i rejestrator z wbudowanym modemem GSM i wewnętrznym przetwornikiem ciśnienia - zasilane bateryjnie w celu obniżenia kosztów budowy o koszt przyłącza energetycznego,

  • Na rurociągach wychodzących z SUW - wykorzystanie istniejących, zabudowanych tam przepływomierzy elektromagnetycznych i montaż na nich ww. rejestratorów rejestrujących przepływ oraz mierzący i rejestrujący ciśnienie.


Termin realizacji:

Rozpoczęcie realizacji zadania: 06.06.2017r.
Zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 19.10.2018r.
Zakończenie finansowe realizacji zadania: 30.11.2018r.