58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Regulamin świadczenia usług

Regulamin Świadczenia Usług

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pośrednictwem urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pośrednictwem urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Tczewa, w tym prawa i obowiązki Dostawcy oraz Odbiorców.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

a. "Dostawca" - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z 2004 roku wraz z późniejszymi zmianami), który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o zezwolenie,
b. "Odbiorca" - należy przez to rozumieć podmiot będący stroną, jednej z Umów wymienionych w pkt e., a nie będący Dostawcą,
c. okres obrachunkowy - należy przez to rozumieć okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w Umowie,
d. podlicznik - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy,
e. "Umowa" - należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
- umowa o zaopatrzenie w wodę,
- umowa o odprowadzanie ścieków.

f. "Ustawa" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami),
g. wodomierz główny - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt. 19 Ustawy,
h. wodomierz własny - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy.

§ 2

Dostawca świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

§ 3

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

Rozdział II

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
oraz obowiązki Odbiorców warunkujące jego utrzymanie

§ 4

1. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niż te, które są określone w przepisach Ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, określa zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. Dostawca jest obowiązany do regularnego - raz na kwartał - informowania Prezydenta Miasta o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponadto informacje dotyczące jakości wody zawarte będą na stronie internetowej Dostawcy.

§ 5

1. Dostawca zgodnie z przepisami Ustawy, ma obowiązek:
a. określić parametry techniczne przyłącza wodociągowego, aby umożliwiały dostawę wody do Odbiorcy, w ilości i o ciśnieniu ustalonym w Umowie,
b. określić parametry techniczne przyłącza kanalizacyjnego, aby umożliwiały odprowadzenie ścieków w ilości określonej w Umowie,
c. zapewnić dostawę wody o jakości umożliwiającej spożycie przez ludzi,
d. zapewnić ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków do/z posiadanych przez Dostawcę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
e. zapewnić sprawność techniczną studni publicznych i hydrantów ulicznych będących w eksploatacji Dostawcy,
f. zapewnić zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu Umowy.
g. zapewnić okresową legalizację wodomierza głównego.
2. Dostawca ma prawo do przeprowadzenia bieżących kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
3. Uprawnieni przedstawiciele Dostawcy mają prawo wstępu w obecności Odbiorcy lub osób przez niego upoważnionych na teren nieruchomości oraz pomieszczeń Odbiorcy, w celach określonych w art. 7 Ustawy.
4. Dostawca zaopatrzy swoich przedstawicieli w stałe pisemne upoważnienia uprawniające do wykonywania czynności określonych w ust.3.

§ 6

Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych Dostawcy, a w szczególności do:
a. utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,
b. zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub z instalacji centralnego ogrzewania,
c. natychmiastowego powiadomienia Dostawcy o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,
d. nie dokonywania bez uzgodnienia z Dostawcą zmiany parametrów technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
e. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci i w Umowie,
f. utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania czynników zakłócających jego prawidłowe działanie, utrzymanie w stanie nienaruszonym plomb założonych przez Dostawcę na urządzeniach kontrolno - pomiarowych i na instalacji oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób trzecich,
g. natychmiastowego powiadomienia Dostawcy o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym uszkodzeniu plomb,
h. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.
i. udostępnienia Dostawcy dokumentacji technicznej oraz danych z eksploatacji własnych ujęć wody i instalacji zasilających z tych ujęć,
j. udostępnienia Dostawcy dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Dostawcę,
k. powiadomienia Dostawcy o zmianach parametrów określonych umową dotyczących nieruchomości i jej użytkowników,
l. zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,
m. natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu.
Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, Dostawca może usunąć we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę. Dotyczy to awarii wpływających na bezpieczeństwo lub funkcjonowanie sieci.
n. terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania Umów z Odbiorcami

A. Postanowienia ogólne

§ 7

Postanowienia Umów zawieranych przez Dostawcę z Odbiorcami, nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów Ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy oraz z postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 8

1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania awarii.
2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Dostawcy, jego odpowiedzialność za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 9

1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Dostawca zawiera Umowy na czas określony:
a. gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość, jest przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,
b. na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 10


1. Zmiana warunków Umowy następuje w drodze aneksu do Umowy sporządzonego w formie pisemnej.
2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiązywania Umowy.

§ 11

1. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Dostawcy skutkującej zmianą Odbiorcy, Dostawca zawiera Umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług, po udokumentowaniu praw do nieruchomości.
2. Obowiązek zawarcia Umowy ciąży na nowym Odbiorcy po rygorem uznania poboru wody oraz odprowadzania ścieków jako nielegalne.
3. Za nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków uważa się również pobieranie wody lub odprowadzanie ścieków:
a. niezgodnie z warunkami Umowy,
b. w wyniku samowolnego włączenia się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
c. przy częściowym lub całkowitym pominięciu urządzenia pomiarowego, celowym uszkodzeniu, zerwaniu plomb,
d. zastosowaniu urządzeń mających wpływ na prawidłowe wskazania urządzeń pomiarowych.

B. Zasady zawierania Umów

§ 12


1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która jest przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Dostawcy.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Dostawcy dokument, określający aktualny tytuł prawny do korzystania z przyłączonej nieruchomości.
3. Umowa może być zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po udokumentowaniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.
4. Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Dostawcy o utracie praw do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Dostawcy, Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Dostawcę.
5. W przypadku zawarcia Umowy z Odbiorcą wprowadzającym ścieki przemysłowe, integralną częścią tejże Umowy będą załączniki dotyczące dopuszczalnych warunków, jakim winny odpowiadać ścieki wprowadzone do sieci kanalizacyjnej oraz wysokość opłat za przekroczenia dopuszczalnych warunków. W Umowach dotyczących odprowadzania ścieków Dostawca uwzględnia istniejące akty prawe oraz postanowienia wynikające z rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska.

part. 13

1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, po łącznym spełnieniu warunków zawartych w art. 6 pkt. 6 Ustawy.
2. Wniosek, o którym umowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
a. określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie indywidualnej Umowy z Dostawcą, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,
b. oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Dostawcy dodatkowych opłat,
c. schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
3. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Dostawca jest zobowiązany wydać informację techniczną określającą warunki techniczne, jakie winny być spełnione. Pełną realizację określonych wymagań technicznych potwierdza się protokółem odbioru podpisanym przez wnioskodawcę tj. właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego z jednej strony, a przedstawiciela Dostawcy z drugiej.
4. W terminie 14 dni od daty podpisania protokółu, o którym mowa w ust. 3 Dostawca sporządzi projekty Umów dla właściciela/zarządcy budynku wielolokalowego i dla osób korzystających z lokali, a wymienionych we wniosku zarządcy.
5. Dostawca ma prawo odmówić zawarcia Umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali, gdy nie są spełnione wszystkie warunki określone w art. 6 Ustawy.

C. Zasady rozwiązywania Umów

§ 14

1. Umowa może być rozwiązana przez strony, z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia.
2. Rozwiązanie przez Odbiorcę Umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Dostawcy lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.

§ 15

1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.
2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, na jaki została zawarta.
3. Dostawca może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust 1 Ustawy. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez oświadczenie Dostawcy doręczone Odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 16

Umowa wygasa w przypadku:
1. śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,
2. utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości,
3. utraty przez Odbiorcę osobowości prawnej,
4. utraty przez Dostawcę zezwolenia na prowadzenie działalności,
5. upadłości Odbiorcy.
Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, wygasa poza przyczyną wskazaną w pkt. 1, również w razie wygaśnięcia Umowy zawartej przez Dostawcę z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, w której znajduje się lokal.

§ 17

Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Dostawcę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług wraz z demontażem wodomierza głównego.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 18

Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Dostawcę wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

par 19


Długość okresu obrachunkowego określa Umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

§ 20

1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany Umowy.
2. Stosowanie przez Dostawcę cen i stawek opłat wynikających z nowych prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf tj. przez ogłoszenie w miejscowej prasie, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.
3. Dostawca dołącza z chwilą zawarcia Umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy będącego stroną umowy.

§ 21

1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Dostawcę jest faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Dostawca wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali na podstawie zawartych Umów.
3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu. W sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego na koniec okresu obrachunkowego.
4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w sposób i w terminie wskazanym na fakturze, który jednak nie może być krótszy niż 14 dni da daty jej doręczenia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Dostawcę do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.
5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości naliczeń na fakturze nie wstrzymuje obowiązku jej zapłaty.
6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie przelewem na rachunek bankowy lub wypłaca gotówkę.

§ 22

1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego.
2. W przypadku zawarcia Umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych podliczników przy punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem z wodomierza głównego, a sumą odczytów podliczników.

§ 23

W przypadku braku wodomierza głównego lub korzystania z połączeń prowizorycznych bez pomiaru (np. na czas budowy) ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 Ustawy.

§ 24

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w roku analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

§ 25

1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości wody dostarczonej przez Dostawcę.
3. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie podlicznika zainstalowanego na warunkach określonych przez Dostawcę i na koszt Odbiorcy.

§ 26

1. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Dostawcy, przy jednoczesnym braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.
2. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych oraz z urządzeń Dostawcy i wprowadza ścieki do urządzeń Dostawcy, przy jednoczesnym braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania oraz utrzymania i legalizacji wodomierza własnego.


Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci


par 27

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2. Wzór wniosku, o którym mowa określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może, występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
4. Do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci załącza:
a. dokument określający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
b. aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 28

1. Dostawca określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy dokument pod nazwą "Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 27 wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
2. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci Dostawca w terminie nie dłuższym niż 21 dni od otrzymania wniosku, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, określając precyzyjnie powody, które uniemożliwiają podłączenie.
3. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od daty ich wydania.
4. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej określać:
a. miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
b. maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody, z podziałem na poszczególne cele na podstawie złożonego wniosku,
c. miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,
d. dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków na podstawie złożonego wniosku,
e. okres ważności warunków przyłączenia,
f. informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie oraz informacje o podmiotach z jakimi należy uzgodnić lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia jak również projekt przyłącza.

§ 29


1. W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne właścicieli nieruchomości wyprzedzają wieloletni plan inwestycyjny, mogą oni wybudować na własny koszt, w porozumieniu i na zasadach określonych przez Dostawcę, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Dostawca i osoba ubiegająca się o przyłączenie są zobowiązane do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Dostawcę urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych.
3. Odpłatne przejęcie polegać może na przeniesieniu na Dostawcę prawa własności urządzenia, jak również na zawarciu umowy dzierżawy czy ustanowieniu użytkowania, w sposób umożliwiający Dostawcy korzystanie z urządzenia.
4. Umowa, o której mowa w ust. 2 pod rygorem nieważności winna być zawarta w formie pisemnej.
5. Umowa o odpłatne przejęcie powinna określać:
a. termin wybudowania urządzenia,
b. warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,
c. sposób wyłonienia wykonawcy,
d. zasady kontroli realizacji inwestycji przez Dostawcę,
e. zasady wyceny i realizacji inwestycji,
f. formę prawną przejęcia urządzenia przez Dostawcę,
g. termin przejęcia urządzenia,
h. termin i zasady zapłaty za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady uiszczania opłat za korzystanie przez Dostawcę z urządzenia na podstawie umowy nieprzenoszącej prawa własności,
i. zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

§ 30


1. Warunki techniczne przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano - montażowych, które winny być uzgodnione z Dostawcą.
2. Przyłącza mogą być wykonywane przez podmioty lub osoby posiadające uprawnienia do wykonywania tych robót lub systemem gospodarczym pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane i ponoszącej pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac.
3. Realizacja budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, studni wodomierzowej, pomieszczeń do lokalizacji wodomierzy jak również montaż urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości.
4. Określone w warunkach technicznych próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

Rozdział VI

Sposób dokonywania odbioru przez Dostawcę wykonanego przyłącza

§ 31

1. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
2. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych.
3. Wyniki prób i odbiorów, określonych w wydanych warunkach technicznych jak również montaż wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego są potwierdzane przez strony w protokołach.
4. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia i w oparciu o następujące dokumenty:
a. mapę geodezyjną powykonawczą,
b. pozytywne wyniki badania bakteriologicznego wody z nowego przyłącza,
c. w przypadku sieci wodociągowej zgodę organu Inspekcji Sanitarnej na włączenie jej do istniejącego wodociągu,
d. protokóły techniczne.
5. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i obliguje Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy. Niedopełnieni w/w obowiązku przez osobę, której nieruchomość została przyłączona do sieci jest równoznaczne z nielegalnym poborem wody.
6. Osoby, które wybudowały przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne mogą pozostawić je w swojej eksploatacji lub przekazać na warunkach określonych przez strony na rzecz Gminy Miejskiej Tczew, w tym wypadku będą one eksploatowane przez Dostawcę. Zapis dotyczący przekazania wybudowanych przyłączy na majątek Gminy Miejskiej powinien mieć swoje odzwierciedlenie w protokóle odbioru końcowego przyłączy oraz w Umowie.

Rozdział VII

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych

§ 32

1. Dostawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.
2. Dostawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Dostawcy, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
3. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Dostawcy opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 33

1. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału przyłącza i instalacji wewnętrznej.
2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności jest granica nieruchomości gruntowej.
3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność Dostawcy i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki - znajdujące się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.
4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbiorcy dostarczającego ścieki miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

Rozdział VIII

Standardy obsługi Odbiorców oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów świadczonych usług

§ 34

1. Dostawca jest zobowiązany do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:
a. prawidłowego sposobu realizacji przez Odbiorcę postanowień zawartych w Umowie,
b. warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nowych Odbiorców,
c. występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
d. występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
e. planowanych przerw w świadczeniu usług,
2. Dostawca udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki jednakże w terminie nie dłuższym niż 5 dni.
3. Jeśli prośba u udzielenie informacji została złożona na piśmie Dostawca udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od daty otrzymania.
4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3 Dostawca informuje o tym osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi.
5. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 35

1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Dostawcę Umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat z tego tytułu.
2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej. Jeśli dotyczy wysokości opłat należy ją złożyć w terminie jednego miesiąca.
3. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się bez zbędnej zwłoki w terminach jak określono w § 34 ust. 2-4. Wyjątkiem jest załatwienie reklamacji dotyczących sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego, gdzie z przyczyn niezależnych od Dostawcy /ekspertyza wodomierza wykonywana jest w niezależnych punktach legalizacyjnych, poza siedzibą Dostawcy/, wówczas termin oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji może trwać do 60 dni.
4. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Dostawca powiadamia Odbiorcę o wyniku jej rozpatrzenia.
6. W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na warunkach określonych w Umowie.

§ 36

1. W siedzibie Dostawcy winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
a. aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Tczew taryfy cen i stawek opłat,
b. tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Miejskiej Tczew.
c. aktualne wyniki badań jakości wody,
d. tekst jednolity Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz ze wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie Ustawy.
2. Dostawca nie ma obowiązku udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do Umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy oraz regulaminu.
3. Dostawca ma obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

§ 37

1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Dostawca powinien poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem.
2. Dostawca ma również obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, Dostawca może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Dostawca ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizacje zastępczego punktu poboru.

§ 38

1. Dostawca ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.
2. Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy. Dostawca jest wolny od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług wynikały z:
a. działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,
b. działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy,
c. potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.
3. Dodatkowo wstrzymanie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków może nastąpić, gdy wystąpią przesłanki zawarte w art. 8 Ustawy.

Rozdział IX

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 39

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Dostawcę, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 40

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Dostawcy jest Powiatowa Straż Pożarna w Tczewie.

§ 41

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Dostawcy zobowiązani są do:
a. raz na kwartał, złożenia pisemnej informacji o ilości pobranej wody wraz z określeniem punktu poboru,
b. w przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych odbiorców jednostka straży przekazuje niezwłocznie Dostawcy informacje o ilości pobranej wody.

§ 42

Dostawca obciąża Gminę Miejską Tczew za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie, może też zawrzeć Umowę z Gminą Miejską Tczew, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe jak i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy.

§ 43

Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są w okresach kwartalnych, na podstawie pisemnej informacji z Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie.

Rozdział X

Przepisy końcowe

§ 44

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 45

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 46

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLVII/422/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 września 2002 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. U. Woj. Pomorskiego z 2003r. nr 32, poz. 1279).

§ 47

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.